Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van STUDDIES Huiswerkbegeleiding & Coaching

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Cliënt: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie STUDDIES een overeenkomst sluit met betrekking tot de diensten.
Diensten: individuele of groepsgewijze vorm van onderwijsbegeleiding welke wordt verzorgd en/of georganiseerd door STUDDIES.
Leerling: iedere natuurlijke persoon welke op grond van een overeenkomst gebruikmaakt van de diensten van STUDDIES.
Overeenkomst: iedere afspraak tussen STUDDIES en een cliënt met betrekking tot de levering van diensten door STUDDIES.
STUDDIES: de eenmanszaak STUDDIES Huiswerkbegeleiding & Coaching ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 64457583, hierna aangegeven als STUDDIES
Vestiging: iedere door STUDDIES gehuurde locatie als ook een door STUDDIES gebruikte locatie bij een onderwijsinstelling waar de diensten door of namens STUDDIES worden verleend.
Studdies internetsite: de internetside www.studdies.nl
Zomervakantie: de als zodanig door de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap jaarlijks vastgestelde periode.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten waarbij STUDDIES zaken en/of diensten aanbiedt aan of overeenkomt met cliënt. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien zulks tussen cliënt en STUDDIES is overeengekomen en zij door een hiertoe bevoegde functionaris van STUDDIES schriftelijk zijn bevestigd c.q. aanvaard.
2.2 Onder schriftelijk wordt in de Algemene Voorwaarden mede verstaan elektronische communicatie per e-mail.
2.3 De overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden, die als onderdeel van de overeenkomst dienen te worden beschouwd, bevatten de volledige weergave van de rechten en verplichtingen van partijen. Alle aan de overeenkomst voorafgaande handelingen, voorstellen, toezeggingen en correspondentie het onderwerp betreffende zijn vervallen na totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst

3.1 Overeenkomst komt tot stand door het ondertekend retourneren van een begeleidingsvoorstel of inschrijfformulier, door het invullen en accorderen van de online-inschrijving, dan wel door een mondelinge toezegging van akkoord in welk geval STUDDIES een schriftelijke bevestiging zal sturen.
3.2 Cliënt verplicht zich tot het verstrekken van de juiste contactgegevens aan STUDDIES ten bate van facturatie en contact. De cliënt geeft eventuele wijzigingen in de contactgegevens tijdig door aan STUDDIES.
3.3. Voor zaken en/of diensten die gebonden zijn aan de duur van een cursusjaar zal gedurende de gehele duur van het cursusjaar een in dat cursusjaar aangegane overeenkomst stilzwijgend per nieuwe betalingsperiode verlengd worden tenzij cliënt conform de in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden genoemde voorwaarden op de juiste wijze de overeenkomst opzegt.
3.4 Voor niet-examenleerlingen geldt dat de overeenkomst aan het eind van ieder cursusjaar automatisch afloopt, tenzij sprake is van zaken en/of diensten waarvan nakoming van de overeenkomst niet gebonden is aan de duur van een cursusjaar. De inschrijving kan worden verlengd middels het opnieuw invullen en accorderen van de (online)inschrijving.
3.5 Voor leerlingen die eindexamen doen, geldt dat de overeenkomst automatisch afloopt op 1 juni.
3.6 Vanaf 1 mei kan het abonnement huiswerkbegeleiding niet meer worden opgezegd en loopt het abonnement automatisch door tot het begin van de zomervakantie.

Artikel 4. Nakoming

4.1 Opgaven van leveringstijden, cursustijden, wijze van begeleiding, bevestigingen of contracten worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor STUDDIES niet bindend. STUDDIES heeft alleen een inspanningsverplichting.
4.2 Wijzigingen ten aanzien van de vorm en inhoud van de begeleiding kunnen door STUDDIES op basis van organisatorische overwegingen dan wel op basis van vaktechnische overwegingen worden doorgevoerd en zullen na schriftelijke bevestiging hiervan onherroepelijk rechtsgeldig zijn.

Artikel 5. Tarieven en betaling

5.1 Tarieven zijn gebaseerd op de tijdens de totstandkoming van de overeenkomst bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, vrachten, lasten, etc., en worden vermeld op www.STUDDIES.nl. In geval van wijziging van een of ander, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is STUDDIES gerechtigd overeengekomen tarieven dienovereenkomstig te wijzigen. Cliënt is in geval van tariefswijzigingen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
5.2 De geldende tarieven zijn maandbedragen. Er is rekening mee gehouden dat niet iedere maand evenveel werkdagen bevat, het maandbedrag is echter elke maand gelijk.
5.3 Gedurende de vakantieperiodes en op officiële feestdagen is cliënt de reguliere vergoeding verschuldigd (deze dagen worden niet op het maandbedrag in mindering gebracht, er is bij het vaststellen van het maandbedrag reeds met feestdagen en vakantieperiodes rekening gehouden).
5.4 Indien de leerling halverwege de maand start met begeleiding, dan worden de kosten berekend voor een gedeelte van de maand en wordt niet het volledige maandtarief in rekening gebracht, hiermee wordt zoveel mogelijk recht gedaan aan de werkelijk genoten begeleiding.
5.5 Extra begeleiding en/of trainingen buiten de afgesproken dagen om, wordt apart in rekening gebracht.
5.6 Diensten worden maandelijks vooraf gefactureerd.
5.7 Alle betalingen dienen zonder enige korting of compensatie te geschieden in euro’s, uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum door automatische incasso of overmaking van het volledige bedrag op bankrekening NL07 INGB 0006 8560 48 In geval van overmaking worden administratiekosten in rekening gebracht. Eventuele reclames van cliënt schorten diens betalingsverplichtingen niet op.
5.8 Bezwaren tegen de in rekening gebrachte bedragen dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum aan STUDDIES kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
5.9 Indien betalingen niet tijdig zijn ontvangen, d.w.z. niet binnen veertien dagen zijn bijgeschreven op bovengenoemde bankrekening, wordt cliënt geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Indien cliënt, na herhaalde betalingsverzoeken van STUDDIES, vijf weken na factuurdatum nog steeds in verzuim is, is cliënt de wettelijk vastgestelde extra administratiekosten verschuldigd van € 40,-. Indien STUDDIES bij niet tijdige betaling de vordering ter incasso uit handen geeft, is cliënt tevens verschuldigd aan verkoper alle kosten ter zake van invordering, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, te vergoeden; het incassotarief wordt gehanteerd zoals wordt gehanteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten.
5.10 Er bestaat geen mogelijkheid tot restitutie van begeleidingsgelden als gevolg van verhindering.
5.11 Het tarief mag gedurende de looptijd van het abonnement jaarlijks per 1 januari door STUDDIES worden verhoogd met maximaal 5%. STUDDIES verplicht zich deze verhoging uiterlijk 1 december schriftelijk kenbaar te maken aan de contractant, waarna de contractant voor 1 januari schriftelijk de overeenkomst met onmiddellijke ingang kan beëindigen.

Artikel 6. Trainingen

6.1 STUDDIES organiseert verschillende trainingen en cursussen. De deelnamekosten voor de verschillende trainingen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld en te allen tijde vermeld op het door één van de ouders/verzorgers te ondertekenen inschrijfformulier of vermeld op de internetpagina voor online-inschrijving.
6.2 Voor inschrijvingen geldt een termijn van 5 dagen na datum van inschrijving als bedenktijd, waarbinnen het mogelijk is de deelname aan de training(en) kosteloos en zonder opgaaf van reden te annuleren. De deelnemer is na deze 5 dagen altijd deelnamekosten verschuldigd. In geval van inschrijving korter dan 14 dagen voor aanvang van de training, heeft de deelnemer geen bedenktijd; de deelnemer is dan altijd deelnamekosten verschuldigd.
6.3 Betaling voor een training door deelnemers die niet reeds bij STUDDIES staan ingeschreven, dient te allen tijde vooraf te geschieden. Deelnemer heeft daarbij de keuze de deelnamekosten zelf over te maken of middels een eenmalige automatische incasso van zijn/haar rekening te laten afschrijven. Voor leerlingen die bij STUDDIES staan ingeschreven geldt dat de deelnamekosten worden gefactureerd middels de reguliere periodieke facturen.

Artikel 7. Reclameren

7.1 Vragen en/of klachten omtrent de begeleiding dienen te allen tijde gericht te worden aan de directie.
7.2 De directie zal binnen een periode van 14 dagen schriftelijk of door middel van een persoonlijk gesprek de ontstane situatie bespreken en eventueel oplossingen aandragen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 STUDDIES is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal van aan de cliënt of aan personen ten behoeve van wie de overeenkomst is afgesloten toebehorende goederen behoudens in geval van grove nalatigheid. STUDDIES is evenmin aansprakelijk voor de volledigheid of juistheid van inlichtingen of adviezen, gedaan voordat de overeenkomst tot stand is gekomen behoudens in geval van opzet of grove schuld van STUDDIES.
8.2 Cliënt vrijwaart STUDDIES voor alle aanspraken van derden ter zake van de hier bedoelde schade.
8.3 STUDDIES is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal veroorzaakt door cliënt aan derden voor, tijdens en na de begeleiding, in pauzes of tijdens begeleiding aan huis. De leerling wordt geadviseerd geen waardevolle spullen onbeheerd achter te laten in de vestiging.
8.4 Leerling en cliënt zijn verplicht deugdelijk verzekerd te zijn (wettelijke aansprakelijkheids-, reis- en/of annuleringsverzekering). STUDDIES is niet aansprakelijk voor schade waarvoor een verzekering dekking biedt.
8.5 STUDDIES is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat STUDDIES is uitgegaan van door cliënt en/of leerling verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
8.6 STUDDIES stelt zich nadrukkelijk op het standpunt dat begeleiding thuis, onder toezicht van een ouder/verzorger dient plaats te vinden. Mocht cliënt naar eigen bevinding anders handelen dan draagt cliënt hiervoor de volledige verantwoordelijkheid.
8.7 STUDDIES is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van het handelen van een docent of begeleider tijdens begeleiding thuis, waaronder, doch niet uitsluitend, breuk en diefstal.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Bij overmacht en bij andere gebeurtenissen van zodanige aard dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst van STUDDIES niet kan worden gevergd, heeft STUDDIES het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden onder bepaling van de nog door cliënt te betalen prijs, ofwel de uitvoering daarvan op te schorten met instandhouding van de verplichtingen van cliënt, zonder dat STUDDIES tot enige schadevergoeding verplicht zal zijn.
9.2 In elk geval worden geacht onder overmacht te behoren de volgende voorvallen: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, beschikkingen van hogerhand, staking en uitsluiting van werklieden, of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; voorts verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, storingen in het bedrijf door brand, ongeval of
andere voorvallen, weersinvloeden, vertraagde of nietlevering door verkopers of vervoerders alles onverschillig of deze en dergelijke omstandigheden bij STUDDIES of haar medewerkers, onderaannemers of vervoerders hun invloed zouden doen gelden.

Artikel 10. Ontbinding

10.1 De overeenkomst kan uitsluitend schriftelijk worden opgezegd. Cliënt is gerechtigd om de overeenkomst op te zeggen tegen het einde van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Dit houdt in dat de opzegtermijn ingaat op de eerste dag van de maand volgend op maand waarin wordt opgezegd.
10.2 STUDDIES kan de begeleiding eenzijdig direct staken of opschorten op grond van dwingende redenen, waaronder doch niet uitsluitend het niet opvolgen van adviezen, voorstellen en aanwijzingen van STUDDIES met betrekking tot de begeleiding. 10.3 In geval van een opzegging welke niet tijdig geschiedt, is cliënt verplicht om de nieuwe betalingsperiode te betalen.
10.4 Indien STUDDIES de begeleiding op grond van dwingende redenen staakt of opschort is cliënt niet gerechtigd tot restitutie van reeds gefactureerde cursusgelden.
10.5 Dwingende redenen voor het staken of opschorten van de begeleiding zijn: het in gebreke blijven aan de betalingsverplichtingen te voldoen; het door een of meerdere medewerkers van STUDDIES gesignaleerd fysiek of verbaal agressief gedrag, discriminerend of anderszins kwetsend gedrag, diefstal van eigendommen van STUDDIES dan wel eigendommen van andere leerlingen/cursisten, vandalisme en ondermijnend gedrag; door STUDDIES en/of haar medewerkers waargenomen herhaaldelijke onhandelbaarheid van de leerling/cursist.
10.6 In de in artikel 10.5 genoemde gevallen is elke vordering die STUDDIES ten laste van cliënt heeft of krijgt dadelijk en ineens opeisbaar.

Artikel 11. Toepasselijk recht

11.1 De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht;
11.2 Indien een bepaling in strijd mocht zijn of komen met enige wettelijke bepaling, dan blijven deze voorwaarden onverminderd van kracht. Voor wat betreft de ongeldige bepaling worden partijen voorts geacht datgene te zijn overeengekomen dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buitenwerking gestelde bepaling het meest nabij komt. Indien met STUDDIES enig beding is overeengekomen dat afwijkt van een bepaling in deze voorwaarden dan blijven de overige bepalingen onverminderd van toepassing. Indien STUDDIES op enig moment geen gebruik maakt of heeft gemaakt van een aan STUDDIES toekomend recht, betekent dit niet dat STUDDIES afstand doet of heeft gedaan van dat recht of daarmee samenhangende rechten.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden.

Realisatie: Wefabric logo - wefabric.nl